Vi tar kvalitet og miljø på alvor, derfor er Veas sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 17025. Veas Marked AS har sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001.


Kvalitet – NS-EN ISO 9001:2015

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse, og viser hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene, eiere, befolkningen og de andre interessepartene forventer. Standarden sier noe om hvordan vi leder prosesser og hvordan dra nytte av å systematisere interne prosesser og verktøy.

Veas Selvkost og Veas Marked er akkreditert iht. NS-EN ISO 9001:2015, med sertifikatnummer henholdsvis 2111 og 1-2111. Se sertifikater for informasjon om omfang av akkrediteringen for selskapene.

Kvalitet – NS-EN ISO 17025:2017

Miljødirektoratet stiller i Forurensingsforskriften krav til at renseanlegg skal utføre akkreditert prøvetaking, mengdemåling og analyse for å sikre kvaliteten på dokumentering av krav i forskriften.

Veas Selvkost er akkreditert iht. NS-EN 17025:2017, med akkrediteringsnummer TEST161. Detaljert informasjon om akkrediteringsomfanget finnes på Norsk Akkreditering sine hjemmesider: Akkrediteringsomfang | Norsk Akkreditering (akkreditert.no)

Miljø – NS-EN ISO 14001:2015

ISO 14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Det betyr at vi er opptatt av å redusere vår miljøbelastning til et minimum. Standarden krever at vi kartlegger alle miljøbelastninger og tilhørende aspekter, samt at vi iverksetter tiltak for å utbedre prosedyrer på prioriterte områder.

Veas Selvkost og Veas Marked er akkreditert iht. NS-EN ISO 14001:2015, med sertifikatnummer henholdsvis 2111 og 1-2111. Se sertifikater for informasjon om omfang av akkrediteringen for selskapene.