Informasjon til allmennheten (naboer og nærliggende virksomhet) i henhold til § 12 i storulykkeforskriften

 

Veas' virksomhet

Veas-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en viktig bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren.

Veas er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Selskapets og eiernes ansvar og forpliktelser framgår av overenskomst og vedtekter under fanen "Om Veas".

Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 835 000 personer, blir transportert via Veas-tunnelen fra påslippspunkter i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker.

Veas renser også avløpsvann fra Nesodden. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Veas har 101 ansatte.

I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker Veas til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam (Veas-jord) og en nitrogenløsning som brukes innen landbruket. Veas produserer også biogass.

 

Storulykkeforskriften og kjemikalier på Veas

Bedrifter som er omfattet av storulykkeforskriften oppbevarer kjemikalier i store mengder som kan, under spesielle omstendigheter, utløse en hendelse av større omfang som brann, eksplosjon eller utslipp.  Disse bedriftene er også pålagt strenge krav fra myndighetene og er pliktige til å gjennomføre risikovurderinger og implementere tiltak for å fjerne eller begrense risiko.

Veas bruker flere kjemikalier i renseprosessen, og noen av disse har både fareklassifisering og er av en mengde som medfører at Veas er omfattet av storulykkeforskriftens § 6.

Metanol er klassifisert som en brannfarlig væske, er akutt giftig ved innånding og ekstremt brannfarlig. Veas har også en oksiderende syre som er etsende og akutt giftig ved innånding.  Veas produserer biogass (metan, CO2) fra slammet som skilles ut i vannrenseprosessen, og denne gassen er eksplosjonsfarlig. I slutten av juni 2020, åpnet Veas et raffineringsanlegg for biogass. På raffineringsanlegget er sluttproduktet flytende biogass (LBG) som er nedkjølt metangass (CH4) i væskeform. Metangass er klassifisert som en ekstremt brannfarlig gass. 

Lagerbeholdningen av disse stoffene på anlegget er av en slik mengde at bedriften er kategorisert som en storulykkebedrift etter § 6 i storulykkeforskriften. De andre kjemikaliene som brukes, er ikke klassifisert som stoffer som kan utløse storulykker, og de lagres inne i fjellanlegget slik at de ikke utgjør en fare for allmennheten.

 

Eventuelle hendelser som kan berøre allmennheten

Det er usannsynlig at eventuelle hendelser på Veas vil berøre områder utenfor Veas’ eiendom.

Hoveddelen av anlegget ligger inne i fjellet som er stengt for uvedkommende. Veas-anlegget er plassert innerst i en blindvei og har derfor begrenset forbipasserende trafikk, men kyststien går rett forbi området. Det er kun enkelte installasjoner som ligger utendørs, som for eksempel den øverste delen av bioreaktorene. Disse er inngjerdet slik at allmennheten ikke har tilgang. Ifølge risikovurderinger forventes verken den sterkt oksiderende syren, biogassen, biodieselen eller metanolen å kunne eksponere allmennheten for risiko under normal drift.

Aktuelle situasjoner der uhell kan oppstå, er for eksempel i forbindelse med fylling av metanol. Et scenario er lekkasje fra tankbil eller fyllestuss. En lekkasje av metanol medfører ikke fare for menneskeliv isolert sett, men antenning av metanolsøl kan føre til eksplosjon eller brann. De mest alvorlige scenarioene vurderes heller ikke til å kunne gi varmestråling ut over Veas’ eiendom.

Det er utført en kvantitativ risikoanalyse (QRA) av mulige scenarioer for Veas’ raffineringsanlegg. Aktuelle scenarioer er små eller middels store lekkasjer med etterfølgende antennelser. Dersom slike hendelser oppstår, vil de være innenfor Veas’ eget område.

Det er kun katastrofale brudd i LBG-tanken med lekkasjer av store mengder flytende metangass som kan føre til antennbare gasskonsentrasjoner utenfor Veas’ eiendom. Sannsynligheten for dette er imidlertid svært liten (4,7 x 10^-7). Risikoanalysen viser at nærmeste bolig ligger utenfor ytre hensynssone hvor antennbare gasskonsentrasjoner kan oppstå.

 

Instruks ved passering av Veas’ eiendom

Veas er et industriområde, og adgang til våre områder er kun tillatt for ansatte, leverandører og besøkende. Veas' eiendomsgrense er markert med grønn linje på kartet til høyre. Forbipasserende på vei til kyststien må passere våre områder som vist (røde piler) på kartet ovenfor. Historiske stier er merket med heltrukken rød linje, mens aktive stier som for eksempel kyststien, er markert med stiplede, røde linjer.

Veas har satt opp skilt og trapp slik at man kan komme til kyststien uten å gå tett opptil fyllestasjonen for metanol. Veas har også en fyllestasjon for kalk rett ved siden av fyllestasjonen for metanol. Selv om kalk ikke er klassifisert som et stoff som kan utløse storulykke, kan den gi alvorlige øyeskader, og Veas krever at alle som passerer Veas’ eiendom følger skiltene og benytter trappene for å unngå å passere området hvor fylling av metanol og kalk utføres. Anbefalt trasé er merket av med røde piler på kartet til høyre.

 

Drift og vedlikehold

Veas har et driftskontrollsystem og et kontrollrom som er bemannet fra kl. 08.00-22.00.  Driftskontrollsystemet har automatisk varsling av kritiske driftsprosesser, slik at Veas varsles tidlig om en situasjon som kan utvikle seg til en farlig hendelse. Kontrollrommet vil varsle operatørene om å iverksette tiltak for å avverge farlige situasjoner. Veas har også en vaktordning der vakten mottar disse varslingene når kontrollrommet ikke er bemannet. Vaktene kan fjernstyre anlegget hjemmefra og kaller ut operatører ved behov.

Veas har også et vedlikeholdssystem med prosedyrer, arbeidsrutiner og regelmessig internkontroll av anlegget. Dette reduserer risikoen for en uønsket hendelse betraktelig.

 

Beredskap

Anlegget er utstyrt med et antall gassdetektorer, overfyllingsvern, oppsamlingskar og manuell varsling for evakuering av fjellanlegget. Kontrollrom kan utløse alarmen «evakuer-fjell» fra driftskontrollsystemet. Alle Veas-ansatte og leverandører med tilgang til Veas-anlegget kan utløse alarmen i en nødsituasjon ved å trykke på alarmen eller ved å ringe kontrollrom. Det er sirener i fjellanlegget og ellers på Veas’ eiendom som aktiveres dersom alarmen går. Veas bruker radiokommunikasjon internt ved slike hendelser.

Veas har et eget industrivern som går til operativ innsats dersom det skulle oppstå en alvorlig situasjon med fare for liv, helse, miljø eller andre situasjoner som krever evakuering av fjellanlegget. Dette innebærer blant annet å sende ut vakter og sperre av området. Dersom noen befinner seg på Veas’ eiendom i en slik situasjon, vil de møte innsatsgruppen og få beskjed om hva de skal gjøre. I de fleste tilfeller vil det være å forlate området.

 

Varslingsrutiner og evakuering

Varslingsrutiner ved et uhell vil variere helt avhengig av situasjonens art og omfang. Ved større hendelser vil nødetatene varsles. I slike situasjoner vil nødetatene lede beredskap og eventuell evakuering av nærområdet, samt varsle naboer.

Ved større hendelser vil Veas informere naboer og nærliggende virksomhet om hendelsen i aktuelle kanaler som sosiale medier og hjemmeside, eller sende ut en pressemelding, dersom situasjonen tilsier at det er hensiktsmessig og nødvendig.

Kontakt oss for mer informasjon.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften er tilgjengelig på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps nettside www.dsb.no.