Forskning og utvikling

Future City Flow, steg 3 - FCF3

Prosjektbeskrivelse

Future City Flow (FCF) er et beslutningsstøttesystem for avløpsinfrastruktur som gjelder for små og store byer i Sverige og internasjonalt. Det er et verktøy for kortsiktig systemoptimalisering og langsiktig forebygging gjennom smartere planlegging og investeringer med fokus på fremmedvann. Målgruppen er VA-ingeniører, byplanleggere og andre som er ansvarlige for den fysiske utviklingen av bymiljøet.

Veas er partner i prosjektet hvor det bygges en modell for hydraulisk styring av transporten av avløpsvann og overvann ved regnvær i avløpsinfrastrukturen i indre Oslofjord. Bekkelaget renseanlegg og Oslo, Bærum, Asker og Nesodden kommune er bidragsytere til gjennomføringen av dette.

Modellen vil bidra som beslutningsstøtte for optimal utnyttelse av eksisterende avløpsinfrastruktur der hensikten er å minimere utslipp til lokale vassdrag og til fjorden. Modellen kan videre bidra til automatisering av slik styring. Verktøyet kan også utvikles videre til å gi beslutningsstøtte for prioritering av tiltak og investeringer for å redusere utslipp.

Siden 2015 har DHI arbeidet med innovasjonsprosjektet Future City Flow der det i samarbeid med flere kommuner, renseanlegg og andre konsulenter er utviklet en løsning med mål om å redusere mengder fremmedvann til avløpsnett og overløp til resipienter. Løsningen består av to deler: En modul for sanntidsstyring og optimalisering av drift av avløpsnett basert på værprognoser og modellsimuleringer. Den andre delen er et planleggingsverktøy for beslutningstakere der en kan utføre kost-/nytteanalyser for ulike tiltak på avløpsnettet og utviklingsscenarier basert på f.eks. klimaendringer, økt befolkning og endret forbruksmønster.

Les mer om prosjektet her: http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/future-city-flow/

Prosjektvarighet

19.12.2019–31.03.2022

Økonomisk prosjektstøtte

Etablering av pilot for Veas-tunnelen i FCF, steg 3, er støttet med innovasjonsmidler fra VINNOVA, Sveriges Innovasjonsmyndighet, med inntil 2 710 000 kroner.

Samarbeidspartnere

DHI AS
Oslo kommune
Bærum kommune
Asker kommune
Nesodden kommune