Forskning og utvikling

Future City Flow, steg 3 - FCF3

Prosjektbeskrivelse

VEAS er partner i prosjektet Future City Flow, steg 3, som blant annet skal bygge en modell for hydraulisk styring av VEAS-tunnelen. VEAS-tunnelen transporterer avløpsvann og overvann ved regnvær fra Oslo, Bærum og Asker ut til renseanlegget på Slemmestad.

Future City Flow (FCF) utvikler et beslutningsstøttesystem for avløpsinfrastruktur som gjelder for små og store byer i Sverige og internasjonalt. Det er et verktøy for kortsiktig systemoptimalisering og langsiktig forebygging gjennom smartere planlegging og investeringer med fokus på fremmedvann. Målgruppen er VA-ingeniører, byplanleggere og andre som er ansvarlige for den fysiske utviklingen av bymiljøet.

Vann er en ressurs i en bærekraftig by som kan skape et attraktivt bymiljø og grøntområder. Med god infrastruktur kan vegetasjon og åpne bekker ta seg av regn og avlaste avløpsinfrastruktur. Et grønt og trygt bymiljø kan opprettes samtidig som flom reduseres og vannkvaliteten forbedres gjennom mindre utslipp ubehandlet avløpsvann. Men aldrende rør, skiftende klima med mer intens regn, store tette overflater i kombinasjon med regnvann og avløpsvann som havner i et felles rør, skaper problemer i stadig tettere byer. Det er av stor betydning at de store vannstrømmene som oppstår i byene kan reduseres, kontrolleres og renses effektivt. Ofte mangler det informasjon og brukertilpasset visualisering av informasjonen slik at de ansvarlige på forskjellige nivåer kan modellere og optimalisere bruken av eksisterende systemer og investere smart og kostnadseffektivt for fremtiden.

De tekniske forutsetningene for beslutningsstøttesystemer eksisterer. Det avgjørende trinnet er å pakke disse slik at de utgjør en effektiv og naturlig del av arbeidsprosesser og informasjonsflyter som alle interessenter kan forstå. Med prosjektets kombinerte kompetanse er et slikt produkt godt på vei til utvikling. Etterspørselen etter et globalt marked er høy og vokser etter hvert som urbaniseringstrenden fortsetter og klimaet endres.

Les mer om prosjektet her: http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/future-city-flow/

Prosjektvarighet

19.12.2019 – 20.12.2021

Økonomisk prosjektstøtte

Etablering av pilot for VEAS-tunnelen i FCF, steg 3, er støttet med innovasjonsmidler fra VINNOVA, Sveriges Innovasjonsmyndighet, med inntil 2.710.000,-.

Samarbeidspartnere

DHI AS
Oslo kommune
Bærum kommune
Asker kommune
Nesodden kommune