Forskning og utvikling

INVAPRO – intelligente vannprosesser

Prosjektbeskrivelse

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhet og miljø. Dette gir seg spesielt utslag i at kapasiteten til eksisterende anlegg utfordres av økende befolkning, demografiske endringer og klimaendringer. Videre har mange anlegg behov for vedlikehold og nybygging.

INVAPRO består av de offentlige samarbeidspartnere Veas, Trondheim og Bergen kommuner og forskningspartner SINTEF. Målet med INVAPRO er å møte de økende kravene og utfordringene ved å utvikle den norske vannbehandlingssektoren i retning av en mer optimal, effektiv og miljøvennlig drift. For å nå dette målet vil prosjektet utnytte maskinlæring (ML) og tilgjengelige driftsdata for å få økt prosesskunnskap og identifisere muligheter for mer optimal prosesskontroll. Spesielt er dagens prosesskontroll i hovedsak basert på lineære og forenklende antakelser, mens prosessene i virkeligheten er ikke-lineære og komplekse. For å øke nøyaktigheten og autonomien vil INVAPRO utvikle datadrevne algoritmer og ikke-lineær styring for daglig drift av vannbehandlingsprosesser.

Effektene av disse vil bli verifisert eksperimentelt ved praktisk implementering i prosjektpartnernes eksisterende anlegg.

I tillegg har INVAPRO som mål å legge til rette for innovasjon innen både vannvirksomheten og leverandørindustrien ved å muliggjøre nye tjenester, forretningsmodeller og måter å samarbeide på.

Prosjektvarighet

01.06.2020–30.06.2024

Økonomisk prosjektstøtte

INVAPRO er støttet som et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, med midler fra NFR på inntil 6 000 000 kroner.

Samarbeidspartnere

SINTEF
Trondheim kommune
Bergen kommune