Helse, Miljø og Sikkerhet

Det indre miljø

Helse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av våre verdier.

VEAS arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring for å unngå skade på mennesker, miljø og materielle verdier. Systematisk arbeid innebærer at ansvar, myndighet og oppgaver er dokumentert i prosesser, prosedyrer og instrukser, og at arbeidet utføres i henhold til disse.

HMS arbeidet er basert på at det ikke skal skje ulykker eller hendelser som fører til sykefravær. Dette legges til grunn ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle aktiviteter hos VEAS.

Det er et krav at entreprenører som utfører arbeid hos VEAS slutter seg til selskapets HMS bestemmelser.  VEAS skal være en sikker og trygg arbeidsplass for alle som jobber her.

Alle som skal jobbe på VEAS må se VEAS sikkerhetsinformasjonsfilm og besvare kontrollspørsmål før man får adgang til VEAS.

Se HMS film her.

 

Det ytre miljø

VEAS har til oppgave å bidra til en renere Oslofjord. Selskapet skal opprettholde et effektivt og driftssikkert anlegg og ha fokus på å utnytte stoffer som ellers ville ha påvirket det ytre miljøet negativt. Anlegg og prosess må tilpasses befolkningsvekst i regionen, klimaendringer og endrede krav og forventninger.


Den generelle miljøbevisstheten i befolkningen har økt de senere årene, men både forbrukere og virksomheter trenger å bli påminnet hva som skal – og ikke skal - i avløpet.

VEAS vil fortsette det forebyggende arbeidet sammen med eierkommunene, bla ved å informere om hvordan mengden søppel og miljøbelastende stoffer i avløpsvannet kan reduseres.

Selskapet vil også jobbe systematisk med å måle VEAS miljøytelse. Dette fører til nye forventninger og krav til våre leverandører.