Viktig å begrense kilder som tilfører VEAS miljøgifter og tungmetaller

7. april, 2017

En gang hvert år samler VEAS eierkommunene Oslo, Bærum og Asker til et såkalt oppstrømsseminar. I år var temaet hvordan man enda bedre kan håndtere kilder til miljøgifter og tungmetaller.

Hensikten med seminaret var å informere om potensielle kilder for tilførsel av miljøgifter og tungmetaller til VEAS-anlegget.

- Vi ønsker å spre kunnskap, etablere felles holdninger og omforente rutiner i eierkommunene og hos VEAS i forbindelse med håndtering av kildene for miljøgifter og tungmetaller, forklarer prosjektleder Hilde Johansen hos VEAS.

Deltakerne på samlingen fikk en presentasjon om badeliv i Oslofjorden de siste 100 årene. Det er helt klart, at badevannet er blitt bedre og bedre, og oppstrømsarbeid og rensing av avløpsvann på VEAS og Bekkelaget nytter.

Cowi presenterte sin kartlegging av miljøgifter i avløpsvannet inn til VEAS. Denne viser at de største kildene for tungmetalltilførsel er husholdninger, og overvann og avrenning fra tette flater. Men det finnes også andre kilder, som sigevann og bilvaskeanlegg.

- Når det gjelder bilvask vil svanemerkede bilvaskeanlegg ikke bare redusere belastingen av miljøgifter inn til renseanleggene, men også bety minsket vannmengde. Svanemerket presenterte sitt anlegg, og er stolte over at Asker kommune har det første svanemerkede bilvaskeanlegget i Norge.

- Vi i VEAS henstiller til myndighetene om at det må stilles samme krav som Svanemerket til utslipp fra alle bilvaskeanlegg, sier Hilde Johansen.

Bærum kommune presenterte under seminaret en søknad fra en skole om tillatelse til å tilsette kobber og sølv i vannet for å bekjempe legionella. Asker kommune har bidratt rundt problematikken med utslipp fra båtvaskeanlegg.

- Informasjon om behandling av begge disse søknadene er noe de andre kommunene har nytte av, og vi på VEAS håper at dette vil bli starten på et tettere samarbeid og informasjonsutbytte, forteller Johansen.

Oslo kommune, VAV, fortalte om prøvetaking, analyser og grenseverdier for tungmetaller i septikleveranser til VEAS. Dette er et aktuelt tema som det skal arbeides mer med i et arbeidsmøte i september.