Årsmelding for 2016

7. juni, 2017

VEAS renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer og bidrar til at store og små kan nyte godt av en ren indre Oslofjord. Det bor stadig
flere mennesker i regionen og vi merker at klimaet er i endring. Sammen med et økende fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking – også omtalt som Det grønne skiftet eller Sirkulær økonomi, gir dette VEAS nye utfordringer. I vår strategiplan,

VEAS mot 2100, presenteres våre utfordringer, samt tiltak som planlegges. År 2100 synes fjernt, men vi vil på denne måten vise at vi tenker langsiktig. Vi skal utnytte og
utvikle avløpsinfrastrukturen, som er en viktig, men usynlig del av samfunnsinfrastrukturen. Vi skal i enda større grad enn i dag, være et
ledd i kretsløpet av organisk materiale og næringsstoffer.

VEAS er en stor produsent av biogass. Biogass er en fornybar gass og regnes
som klimanøytral siden gassen dannes ved nedbrytning av bl.a. avløpsslam og annet organisk materiale. Oppgradert til transportformål,
er biogass det drivstoffet som har lavest karbonfotavtrykk.

Det pågår en rekke, store prosjekter for å rehabilitere og oppgradere renseanlegget, samtidig som det er i full drift. Det betyr at det er mange på jobb på VEAS, i tillegg til våre egne ansatte. Stor aktivitet gir en utfordrende hverdag, og jeg vil berømme innsatsen og tålmodigheten til alle våre ansatte, innleide leverandører og andre samarbeidspartnere. Det er en selvfølge at alle skal komme hele og
friske hjem fra VEAS, og HMS-arbeidet får derfor stor oppmerksomhet hver eneste dag.

Et av fjorårets prosjekter innebar omlegging av
slamprosessen. Det ga uventede utfordringer med lukt, og vi mottok en rekke klager fra våre naboer. Det er gjort et stort arbeid for å forstå
hvorfor problemene oppsto og for å løse dem. Vi er nå på god vei tilbake til et anlegg som ikke skal merkes på grunn av lukt. Det finnes ikke noe alternativ til å lykkes i dette arbeidet. VEAS skal fortsatt være en god nabo som bidrar til at miljøet i og rundt Oslofjorden er i toppklasse!

Last ned årsmelding 2016 her...