Luktulemper ved produksjonsomlegging

19. juli, 2016

Om VEAS
VEAS renser avløpsvann for mer enn 600 000 personer rundt Oslofjorden og er landets største renseanlegg.
Renseanlegget på Bjerkås behandler årlig omtrent 110 mill m3 avløpsvann. Søppel og organisk materiale skilles i anlegget ut fra avløpsvannet. Hovedproduktene er renset vann til fjorden og VEAS-jord til bonden i østlandsregionen. I tillegg produserer anlegget biogass og en nitrogenløsning. Biogass brukes i egen strømproduksjon og nitrogenløsningen selges til Yara for bruk i produksjon av fullgjødsel.

Behov for økt kapasitet
Den forventede økningen av tilførsel til anlegget i årene fremover, gjør det nødvendig å optimalisere eksisterende anlegg og å utvide med nybygging.
Økning i tilførsel er estimert til opp mot 27 % frem til 2020, 37 % til 2030 og 58 % i 2050.
Anlegget har overskredet opprinnelig dimensjonerte kapasitet og tiltak for kapasitetsøkning er allerede startet i eksisterende anlegg.
Det mest omfattende tiltaket er omlegging av slambehandlingsprosessen fra mesofil til termofil utråtning. Dette betyr i prinsippet å heve behandlingstemperaturen på slammet fra 37°C til 55°C. Prosessomleggingen til termofil startet i januar 2016 og vil pågå i en periode på omtrent ett år, deretter skal all slambehandlingen foregå i en termofil prosess.

Luktplager og strakstiltak
Vi opplever i disse dager en del henvendelser fra naboer til VEAS-anlegget med klager på lukt. Vi beklager dette på det sterkeste og vil med dette informere om bakgrunn, årsak og videre tiltak som gjøres for å får bukt med disse problemene.
Omleggingen av slambehandlingsprosessen er en komplisert og krevende prosess. Underveis i omleggingen har vi opplevd leveranser av prosessutstyr som ikke holder mål i forhold til det prosessmessige behovet. Dette gjør at biogass tidvis lekkes ut til omgivelsene og mest sannsynlig skaper luktplager for våre naboer. Biogassen oppleves ubehagelig men er ikke farlig.
Det gjøres nå en innsats for å påskynde prosessen med å anskaffe riktig prosessutstyr samtidig som man ser på alternative måter å drifte anlegget på for å unngå utlekking av biogass.

Luktplager og langsiktige tiltak
Det er også sannsynlig at økt tilførsel gir økt lukt fra luft som ventileres ut gjennom VEAS sin pipe som står i vernet område på Bjerkås. Tiltak for å minske luktplager fra luft fra pipa vil være å bygge denne høyere for å få økt spredning på luften.
Prosessen med å bygge pipa høyere starter i disse dager. Med prosjektering, byggesøknad til Asker kommune, anbudsprosess og bygging vil en høyere pipe i beste fall kunne stå ferdig i løpet av omtrent 18 til 24 måneder.

Kommunikasjon og tilbakemeldinger
Vi har stor forståelse for ubehaget luktplagene fra VEAS-anlegget skaper for vår naboer. Vi setter pris på tilbakemeldinger fra dere om luktplagene. Alle klager blir registrerer og fulgt opp.
Antall og lokalisering av klager vil være et nyttig verktøy for oss for å kunne se om tiltakene vi gjør fungerer.
Opplever du skjemmende lukt ønsker vi at du melder fra om dette på e-post til veas@veas.nu
Vi ber om at dere da informerer oss om dato og klokkeslett for luktopplevelsen og beskriver type lukt.

Fellesmøte for VEAS’s naboer
VEAS inviterer naboer til fellesmøte på Oslofjordmuseet i september 2016. Mer informasjon om møtet kommer senere.