Avløpsvann: Bedre enn sitt rykte!

22. mars, 2017

Avløpsvannet vårt kan både være et forurensningsproblem og en verdifull ressurs. I VEAS satser vi på ressursdimensjonen!

22. mars markeres Verdens vanndag over hele verden, som en offisiell FN-dag siden 1993. Temaet for Verdens vanndag i 2017 er «avløpsvann». Avløpet fra våre vasker, toaletter, dusjer og så videre er ikke det som normalt får mest oppmerksomhet i den offentlige debatten eller i samtalen rundt middagsbordet. Men nå vil altså FN at vi skal ta avløpsvannet vårt mer på alvor. Det gjør vi i VEAS. Hvorfor detAvløp som problem
Ett av FNs bærekraftmål for 2030 er å sikre tilgang til og bærekraftig forvaltning av vann og sanitær for alle. Det er en lang veg å gå før man når dette målet. I følge FN går hele 80 % av avløpsvannet urenset ut i naturen, og så mange som 2,4 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitærforhold. Dette fører til store helse- og forurensningsproblemer.

Mange land har behov for formidable investeringer i avløpsanlegg for å hindre sykdomsspredning og skade på naturmiljøet. Befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som har velfungerende avløpstjenester, men også her på berget må vi gjøre en jobb. Vi må i årene som kommer investere betydelige summer i avløpsanleggene i takt med befolkningsutviklingen, for å kunne takle mer ekstreme nedbørhendelser som følge av klimaendringene og for å fornye det omfattende ledningsnettet i et forsvarlig tempo.

Lokalt har avløpstiltakene de siste 40 årene forandret Oslofjorden fra en stinkende pøl til en perle. Også VEAS må utvikles videre for at fjorden fortsatt skal være slik!

Avløp som ressurs
FN ønsker også å benytte Verdens vanndag til å vise de store mulighetene som ligger i en bedre utnyttelse av ressursene som finnes i avløpsvannet. Vi kan nemlig utnytte avfallsstoffene, vannet og energien i avløpsvannet atskillig bedre enn i dag, i tråd med prinsippene i den sirkulære økonomien.

I vannfattige land jobbes det mye med å utnytte avløpsvannet til nye formål, som vanning i landbruket. Endel storbyer jobber med å innføre systemer der man bruker regnvann og deler av avløpsvannet til toalettspyling, vanning og bilvask, mens det kun er en liten andel som renses til drikkevannskvalitet.

I Norge har vi som regel bra med vann, men vi kan utnytte avløpsvannet som en ressurs på andre måter. Det er mye fosfor i avløpsvann og derfor viktig å sørge for at denne knapphetsressursen tilbakeføres kretsløpet og gir ny plantevekst. I Norge gjenbrukes så mye som 85-90 % av slammet fra avløpsrenseanleggene i jordbruket og på grøntarealer etter at det har gjennomgått grundig behandling og kvalitetskontroll. Vi kan også produsere ren energi ved å hente ut varmen i avløpsvannet gjennom varmepumper og ved å produsere biogass av slam.
I VEAS har vi som visjon å bli verdensledende på å unytte avløpsvann som en ressurs, til gode for både miljø og samfunn. Du kan lese mer om dette i vår Strategiplan.

I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker VEAS til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam, VEAS-jord og en nitrogenløsning. I tillegg er VEAS Norges største produsent av biogass. Med utgangspunkt i det organiske avfallet i avløpet fra mer enn 600 000 mennesker, produseres det årlig mer enn 11 mill. m3 biogass med et energiinnhold på over 70 mill. kWh. (evt link til artikkel i årsmeldingen 2015) Også varmen i avløpsvannet utnyttes. Hvert år hentes det ut 100-120 mill kWh for fjernvarmeformål.

Ha en riktig god vanndag (og avløpsdag)!

Lenker:
http://norskvann.no/index.php/kompetanse/2014-04-04-10-21-42/verktoykasse/1463-verdens-vanndag-bli-med-pa-markeringen
http://www.worldwaterday.org/