Vann#En renere Oslofjord

Om renseprosessen

VEAS-tunnelen transporterer avløpsvannet fram til renseanlegget. En tørrværsdag behandler VEAS 2300-3000 liter pr sekund. Når det regner, kommer det mer vann til VEAS. Renseanlegget kan ta hånd om inntil 11 000 liter/sekund! VEAS behandler årlig 100-110 mill m3 avløpsvann.

 
Vannbehandling

Avløpsvann pumpes opp fra innløpspumpestasjonen som ligger 23 m under renseanlegget. Filler, plast, bomullspinner og annet søppel fjernes ved hjelp av rister. Avløpssøppelet, ristgodset, leveres til godkjent deponi.  Tyngre partikler som sand og kaffegrut fjernes fra avløpsvannet i luftet sandfang. 
 
For å fjerne fosfor og organisk stoff, tilsettes kjemikalier som gjør at små partikler bindes sammen til større partikler som synker ned og danner slam. Dette slammet pumpes ut fra bunnen av bassenget, mens vannet føres videre til biologisk rensing hvor nitrogen fjernes ved hjelp av bakterier.

Det rensede vannet føres ut i Oslofjorden via utløpstunnelen og fem lange fordelingsrør - diffusorer. På denne måten blir vannet spredt vidt utover på omkring 20 meters dyp.
 
Slambehandling

Slammet fra renseprosessen føres til utråtningsanlegget. Her blir slammet brutt ned og det dannes biogass. Biogassen utnyttes til produksjon av elektrisk strøm, om lag 16 GWh pr år og til oppvarming av ventilasjonsluft og slam.
 
Etter at slammet er utråtnet, blir det tilsatt kalk og avvannet/vakuumtørket. Når slammet er ferdig behandlet, er det tørt og fritt for smittestoffer og ugrasfrø. Landbruket mottar årlig om lag 38 000 tonn VEAS-jord, som er det ferdig behandlede slamproduktet.
 
Vannet som presses ut av slammet, inneholder mye nitrogen. Dette fjernes i strippinganlegget. Sluttproduktet er en nitrogenløsning, 4000 tonn pr år, som kan brukes som gjødsel eller industriell råvare. 

 

Flytskjema