Strategi, visjon og verdier

Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte gjennom en bevisst holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar.

I dette ligger det en ambisjon om å gjøre mer enn å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden.   

Veas’ strategiske visjon er basert på FNs bærekraftmål, forventede klimaendringer og vekst, regjeringens perspektivmelding og eierkommunenes ambisjoner og behov. Veas’ visjon kan sammenfattes som maksimal samfunnsnytte i tre dimensjoner:   

Ingen uønskede utslipp. Veas har en nullvisjon for uønskede utslipp fra virksomheten. Dette omfatter næringsstoffer, miljøgifter, klimagasser, støv, støy og lukt. Veas skal beskytte helse og miljø mot skadepotensialet i avløpsvann og ta vare på avløpsressursene.  

Fra selvkost til inntekt. Veas skal være netto verdiskapende i 2040. Vi skal sørge for at verdien av avløpsressursene realiseres, til beste for innbyggerne og Veas’ eiere.  

Aktør i samfunnsutviklingen og en god nabo. Veas møter eiernes og samfunnets behov og vil bidra på bred front til at målene for Oslofjorden og kommunenes klimamål blir nådd.  

Her kan du lese strategiplanen i sin helhet

 

I våre kjerneverdier ligger det å være en kunnskapsrik, grundig, åpen og nyskapende bedrift. 

Kunnskapsrik

Å være kunnskapsrik speiler både vår formelle kompetanse og våre medarbeideres omfattende erfaring. Vi har fagekspertise som sikrer stabil og trygg drift, samtidig som vi alltid er på jakt etter nye og effektive måter å løse oppgavene våre på. 

Grundig

I vårt kontinuerlige kvalitetsfokus handler det om grundighet. Nøyaktighet og presisjon er verdier vi setter høyt og som kjennetegner våre arbeidsprosesser. 

 

Åpen

Veas skal være en bedrift som kjennetegnes av åpenhet. Renseanlegget er åpent for faggrupper på forespørsel, og vi deler gjerne resultatene vi oppnår med omverdenen. En god dialog med alle våre interessenter er med på å bevisstgjøre flere om betydningen av samfunnsoppdraget vårt. 

Nyskapende

Veas ønsker også å være en nyskapende miljøbedrift, hvor vi hele tiden er på jakt etter muligheter for å forbedre både prosess og produkter. De kommende årene vil vi prioritere innovasjonsarbeidet vårt høyt.