Avløpsvannet speiler samfunnet

Avløpsvannet som kommer til Veas, inneholder mye informasjon om befolkningen i rensedistriktet vårt. Vannet er en blanding av alt vann fra husholdninger, som for eksempel det du skyller ned i toalettet, oppvaskvann og dusjvann. I tillegg kommer det vann fra industri og byggevirksomhet og sigevann fra deponiene. Når det regner får vi også inn vann fra veier og tette flater i byen.

Jo bedre analysemetoder forskerne utvikler, desto flere stoffer kan vi finne. Veas leverer vannprøver til flere forskningsprosjekter som undersøker hva avløpsvannet inneholder.

I mange år har forskere på Norsk institutt for vannforskning (NIVA) samarbeidet med Veas for å undersøke rester av narkotika i avløpsvannet. Avløpsvannet forteller sannheten, rester av narkotiske stoffer skilles ut i vannet etter at kroppen har tatt opp mesteparten.

Under pandemien samlet Veas vannprøver som ga nyttig informasjon om koronaviruset og spredningen i Oslo-området. Disse prøvene har Folkehelseinstituttet (FHI) hatt stor nytte av. I tillegg fryser vi daglig ned prøver av avløpsvannet fordi informasjonen i prøvene kan bli nyttige i fremtiden. Les mer om resultatene av FHI sin overvåking av avløpsvannet her. Analyser av avløpsvannet kan også avdekke stoffer som nikotin, alkohol, allergimedisin og antibiotika.

Veas jobber for å redusere tilførselen av uønskede stoffer til avløpsnettet, og data hentet ut fra vannprøver kan si noe om hva vi bør ta tak i og jobbe videre med. Siden oppstarten på 80-tallet har tilførselen av tungmetaller sunket.

For eksempel har forekomsten av kvikksølv gått kraftig ned de siste årene. Årsak til nedgangen er blant annet forbud mot kvikksølv i termometre og krav til amalgamfeller hos tannleger. Kvikksølv er blant de aller farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse. Dette viser at tiltak nytter.